ÀREES DE PRÀCTICA

CUSTODIA COMPARTIDA, en aplicació de la legislació vigent i considerant l’ evolució que ha fet el dret de família pel que fa a les relacions entre pares i fills amb posterioritat a la ruptura familiar, ja sigui interposant una demanda de modificació de mesures definitives o bé iniciant un nou procediment.

 • Guarda i custodia compartida
 • Divisió de béns comuns
 • Separacions i divorcis, de parelles del mateix o de diferent sexe.
 • Divorci exprés.
 • Violencia de génere
 • Adopcions i acolliments familiars
 • Alteració de l’ordre dels cognoms
 • Capitulacions matrimonials
 • Qüestions d’estat civil
 • Drets dels menors i dels avis
 • Emancipacions
 • Fiscalitat a les crisis matrimonials
 • Incapacitacions
 • Tuteles, curateles i acolliments
 • Internament no voluntari
 • Pactes en previsió de ruptura matrimonial
 • Processos de menors
 • Protocols familiars
 • Parelles de fet / unions estables de parella
 • Voluntats anticipadas
 • Execucions de Sentència per impagament de pensions, incompliment dels règims de visites amb els filles o d’altres mesures acordades.

 

DRET CIVIL

 • Accidents de Trànsit: exercici d’accions tant per via civil com penal per obtenir una justa indemnització derivada de l’ accident sofert.
 • Responsabilitat Civil: negligències mèdiques, professionals, vicis de la construcció.
 • Arrendaments; Propietat Horitzontal.
 • Processal civil.
 • Assegurances.

 

DRET PENAL

 • Accidents de Trànsit.
 • Actuacions penals derivades dels conflictes familiars:  faltes i  delictes que derivin d’incompliments dels règims de visites, abandó de la família en  la seva modalitat d’impagaments de pensions i  altres  delictes o  faltes que poden derivar  de la situació de crisi familiar.
 • Violència en l’ àmbit familiar: entre els membres del matrimoni o de la parella, o amb altres membres de la unitat familiar:  fills i avis.
 • Delictes / Faltes.
 • Jurisdicció de menors.