DRET DE FAMÍLIA

  • Tramitació de procediments de comú acord o contenciosos per obtenir un exercici conjunt de la guarda o CUSTÒDIA COMPARTIDA, en aplicació de la legislació vigent i considerant l’ evolució que ha fet el dret de família pel que fa a les relacions entre pares i fills amb posterioritat a la ruptura familiar, ja sigui interposant una demanda de modificació de mesures definitives o bé iniciant un nou procediment.
  • Divorcis, amb fills o sense, per la via del mutú acord o contenciosos.
  • Separacions, amb fills o sense, ja sigui de comú acord o contencioses.
  •  Drets dels fills: guardes i cures o regulació de les visites amb el pare o la mare;reclamació de pensions d’aliments.
  • Parelles de fet, tramitant procediments de comú acord o per la via contenciosa per regular els efectes de la ruptura.
  • Tramitació de procediments  de ruptura matrimonial i de crisis de parella formades per persones del mateix sexe.
  • Execucions de Sentència, per impagaments de pensions d’aliments  o d’altres pensions per part de l’ obligat a pagar-les, incompliments dels règims de visites amb un del progenitors, o executant altres mesures que s’ incompleixin.
  •  Modificacions de Mesures: les sentències dictades en anteriors procediments poden modificar-se per diverses raons, tals com que hagi variat la situació econòmica, la familiar, es desitgi canviar el lloc de residència habitual; les sentències poden modificar-se si les circumstàncies que es van considerar en el seu dia per dictar-les  han variat; poden tramitar-se de comú acord o per la via conteciosa.
  • Adopcions.
  • Incapacitats, tuteles, curateles, acolliments.