DRET DE FAMÍLIA

 • DIVORCI
 • SEPARACIO
 • NUL·LITATS CANÒNIQUES
 • GUARDA I CURA I ALIMENTS: PARELLES
 • Mesures provisionals prèvies per raó d´urgència i necessitat.
 • MODIFICACIONS DE MESURES: increment o reducció de les pensions, extinció dret d´us habitatge familiar, canvis de custòdia
 • POTESTAT PARENTAL: desacords en l´ educació i formació dels fills, qüestions mèdiques i sanitàries, celebracions religioses, oci, xarxes socials, activitats extraescolars. Expedients de jurisdicció voluntària.
 • Canvis de domicili habitual amb incidència en el sistema de guarda parental. Trasllat de menors: com procedir en cas de necessitat de canvi de residència dins o fora del territori nacional.
 • Drets dels avis i parents propers als fills comuns: visites.
 • Pensions d´aliments de fills majors d´edat sense independència econòmica plena.
 • Pensió compensatòria o per desequiliri econòmic; pensions per raó del treball.
 • Modificacions de pensions compensatòries o per desequilibri: augment, reducció, extenció.
 • Despeses extraordinàries dels fills en cas de desacord alhora de fer-hi front: despeses per estudis superiors i universitaris, graus, màsters, acadèmies de repàs, material inici curs escolar, activitats extraescolars, casals i colònies, viatges i excursions.
 • Impagaments de pensions: reclamacions extrajudicials i judicials tant en via civil com en via penal.
 • Execucions de sentència per incompliments de les mesures decretades: horaris, visites, acords assolits de caràter patrimonial.
 • Dissolucions de condomini: dissoldre la copropietat sobre l’ habitatge que va ser familiar.
 • Capacitat de les persones: incapacitats, tuteles, curateles, defensor judicial, guarda de fet.
 • Protecció de menors.
 • Filiació: reclamacions de paternitat o accions d´impugnació de paternitat.
 • Emancipacions.
 • Infraccions penals derivades de les relacions familiars.
 • Situacions de violència masclista: maltractaments en l´ àmbit de la llar.
 • Violència de gènere.
 • Violència exercida pels fills.
 • Qüestions de dret internacional: reconeixements sentències extrangeres, execucions de sentències extrangeres, divorcis en cas de matrimoni celebrat a l´extranger, divorci quan es resideix en diferets països al moment de tramitar-lo.