COVID-19

INCIDENCIA RÈGIMS COMUNICACIONS I ESTANÇA AMB ELS FILLS.

RÈGIMS DE VISITES/ CUSTÒDIES/ DESPLAÇAMENTS AMB ELS FILLS

Atesa la situació d’ excepcionalitat actual s’han generat nombrosos dubtes relatius a si els fills poden desplaçar-se, si s’han de complir les sentències o convenis i els sistemes d’estades i relacions amb els progenitors que s’ hi preveuen.

Volem indicar que amb caràcter general els diversos jujats catalans entenen que les sentències i acords s’han de complir, però per exemple suspenen les visites intersetmanals amb o sense pernocta que poden ser substituïdes per comunicacions per mitjans com facetime,viodeotrucades,Skype.

Entenem que cal estar a les circumstàncies de cada cas, prioritzant sempre i en tot moment la salut i seguretat dels infants alhora que també la dels propis progenitors i resta de familiars, seguint en tot moment les indicacions de les autoritats sanitàries i de protecció civil.

Cal facilitar sempre  l´acord entre progenitors i tenir ben present que la situació actual és excepcional i temporal.

Document que recull els acords i recomanacions dels diversos Jutjats de Família  de Catalunya a data 26 de març de 2020

Document que recull les recomanacions entorn als règims de comunicació i estança amb els fills i filles durant l’ estat d’ alarma que ha publicat la Generalitat de Catalunya fruit del treball conjunt del Col.legi Oficial de Treball Social de Catalunya, el Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya i el Col.legi d’ Educadores i Educadors Socials de Catalunya.

Acords i unificació de criteris sobre règims de visites, comunicacions i estances amb els fills durant l’ estat d’ alarma dels partits judicials de:

 • La Bisbal d’ Empordà.
 • Sant Feliu de Guixols
 • Granollers
 • Mataró
 • Sabadell
 • Tarragona i Reus
 • Terrassa
 • Santa Coloma de Farners
 • Olot
 • Figueres
 • Puigcerdà
 • Girona

JURISPRUDÈNCIA – SENTÈNCIES TRIBUNALS COVID- 19

Sentència del Jutjat de Primera Instància 51 de Barcelona de data 25 de març de 2020, que estableix que l’ estat de l’ arma no legitima l’ incompliment de les sentències, per tant, l’ adopció de mesures tals com no entregar els fills quan pertoca o fixar compensacions per dies perduts, tot advertint a la progenitora que es negava a entregar els menors que en el marc d’ un procediment d’ execució de sentència a tramitar una vegada finalitzat l’ estat d’ alarma podria resultar d’ aplicació l’ Art. 776 LEC , precepte legal que preveu que l’ incompliment reiterat de les obligacions derivades del règim de visites podrà donar lloc a la modificació per part del tribunal del règim de guarda i visites fins aleshores vigent.

29 d’ abril de 2020, entrada en vigor del RDL 16/2020, de 28 d’ abril, de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID 19 en l` àmbit de l’ Administració de Justícia.
Creació d’ un procediment especial i sumari en materia de familia, regulat als Arts. 3 a 5 del RDL. Vigent durant estat d’ alarma i fins als 3 MESOS després de la seva finalització.

Procediment per regular els incompliments dels règims o sistemes de visites, guardes o custòdies compartides, per revisar les mesures definitives o instar modificacions de sentències prèvies en qüestions relatives a les càrregues familiars, pensions entre cònjuges, aliments als fills, per alteració substancial de les circumstàncies; procediment per establir o fixació de pensions d’ aliments o revisions de pensions d’ aliments ja acordades prèviament.
Presentació de demanda i termini de 10 dies per assenyalar vista; la contesta a la demanda es formula oralment; 5 dies abans de la vista les parts poden proposar per escrit prova que calgui practicar el dia de la vista, citar testimonis, demanar informació o documents a l’ altre part, a entitats o administracions. La prova es practica essencialment el dia de la vista, i com a màxim per un termini de 15 dies després si no s’ hagués pogut practicar en unitat d’ acte; exploració o audiència dels menors si el jutjat ho estima oportú i en tot cas dels fills majors de 12 anys; conclusions orals.
Possibilitat de dictar sentència oral en finalitzar la vista o bé escrita dins els 3 dies següents; si la sentència és oral i les parts manifesten la voluntad de no recórrrer es decretarà en aquell mateix moment la fermesa i a posteriori únicament serà documentada amb la decisió i una breu motivació; si les parts no mostren el seu acord amb la decisió o en cas de sentència escrita, serà susceptible de recurs d’ apel.lació.

Document que inclou acords interpretatius dels Jutjats de Madrid, Barcelona, Sevilla, Balears i Alacant

ACORD UNIFICACIÓ CRITERIS JUTJATS FAMILIA DE BARCELONA EN RELACIÓ RDL 28-04-2000
Jutjats de Primera Instància 14,51,16,17,19,45,15 i 18 de Barcelona.

Acords assolits respecte el procediment especial i sumari per a qüestions de família derivades de la pandèmia:

a) Pel que fa al restabliment de l’ equilibri en el règim de visites:

 • Les visites intersetmanals amb o sense pernocta i visites a través del Punt de Trobada NO ES RECUPEREN.
 • Els caps de setmana alterns: NO ES RECUPEREN com a norma general, exceptuant casos d’ incompliments reiterats, acreditant l’ interès del menor en la recuperació d’ aquests dies.
 • Vacances SETMANA SANTA: NO ES RECUPEREN

b) Restabliment de l´equilibri amb custòdies compartides:

 • Els incompliments es compensaran amb el període vacacional d’ estiu, en el sentit que els menors estaran més setmanes de les que correspondrien amb el progenitor que no els hagi tingut en la seva companyia durant l’ estat d’ alarma.

c) Modificacions quanties de les pensions d´aliments

 • Es calcularan, prenent com a criteri preferent, amb l’ aplicació online del CGPJ.
 • Es considerarà un mínim vital de 180.-€ al mes per menor.
 • La reducció de la pensió, la nova quantia, no tindrà efectes retroactius i serà vigent des de la data de la sentència que es dicti fixant la nova quantia.
 • Cal aportar resolució SEPE acordant reconeixement prestació atur derivada d’ ERTE o acomiadament per causa derivada del COVID 19; declaració de cessament d’ activitat per als autònoms, requisit indispensable per admetre a tràmit la demanda.

El despatx segueix atenent telefònicament o per altres mitjans idonis mentre duri aquesta situació d’ excepcionalitat, seguim treballant per ajudar a resoldre els dubtes o problemes que puguin  sorgir fruit de la situació actual.

Quan finalitzi l’ estat d’ alarma  podrem assessorar en matèria d’  accions judicials que fos necessiari exercir per  incompliments de sentències o acords assolits, recomanant sempre  i en tot moment prioritzar l’ assoliment d’ acords.